First Polska

REGULAMIN KONKURSU Gotuj z FIRST Austria Edycja 2 zwany dalej: Regulaminem OGŁOSZENIE KONKURSOWE 1. Niniejsze ogłoszenie konkursowe (dalej: Ogłoszeniem) dotyczy konkursu „Gotuj z FIRST Austria Edycja 1”. Ogłoszenie zostaje opublikowane w oparciu o § 1 ust. 3 regulaminu (dalej: Regulamin) stosowanego do konkursów, których organizatorem jest FIRST Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Giełdowej 24, 52-438 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi rejestr przedsiębiorców pod nr KRS: 0000445620, NIP: 8961532601, REGON: 02205066000000 (dalej: Organizator konkursu). 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem. 3. Konkurs prowadzony jest jednoetapowo i może w nim wziąć udział osoba, która spełnia warunki z § 3 Regulaminu. 4. Konkurs trwa od 4 grudnia 2020 r. od godziny 09:00 do 18 grudnia 2020 r. do godz. 23:59. 5. Wyniki Konkursu będą opublikowane na profilu Organizatora konkursu prowadzonym w ramach serwisu internetowego Instagram (dalej: Profil) w dniu 21 grudnia 2020 r. 6. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które w dniu publikacji Ogłoszenia ukończyły 18 lat oraz których profil w serwisie internetowym Instagram ma status „publiczny”. 7. Zadanie konkursowe (dalej: Zadanie konkursowe) polega na: zaobserwowaniu profilu @first_austria.pl w serwisie społecznościowym Instagram, dodaniu przez Uczestnika w ramach profilu w serwisie społecznościowym Instagram postu wraz ze zdjęciem zrobionej przez siebie świątecznej potrawy, do której można wykorzystać robot kuchenny, oznaczeniu na nim profilu @first_austria.pl (dalej: Profil) oraz opatrzeniu go przepisem na daną potrawę. Dodany post należy oznaczyć następującymi hashtagami: #firstaustriapl oraz #konkursfirstaustria. 8. Komisja Organizatora konkursu oceniająca Zadania Konkursowe będzie brać pod uwagę w szczególności apetyczność zgłoszonych zdjęć i przepisów. 9. Po zakończeniu Konkursu zostanie przyznana jedna nagroda główna (dalej: Nagroda główna) w postaci robota planetarnego marki FIRST Austria. 10. Fundatorem nagrody głównej w Konkursie jest Organizator konkursu. § 1. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu jest: FIRST Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Giełdowej 24, 52-438 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi rejestr przedsiębiorców pod nr KRS: 0000445620, NIP: 8961532601, REGON: 02205066000000 (dalej: Organizator konkursu). 2. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Gotuj z FIRST Austria Edycja 2” (dalej: Konkurs). 3. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie. 4. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora konkursu i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu. 5. Konkurs trwać będzie w okresie wskazanym w Ogłoszeniu. 6. Wyniki Konkursu będą opublikowane w ramach Profilu w terminie wskazanym w Ogłoszeniu. 7. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody Uczestnikowi działającemu niezgodnie z Regulaminem lub niespełniającemu wymogów w nim określonych. 9. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 10. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu. 11. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram Inc., jego użycie na potrzeby danego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu społecznościowego Instagram. 12. Instagram Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. 13. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Instagram Inc. § 2. Przedmiot Konkursu. 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Zadania konkursowego określonego w pkt 7 Ogłoszenia konkursowego. 2. Celem konkursu jest wybranie najciekawszego przepisu oraz zdjęcia prezentującego potrawę. Czynnikiem decydującym o wygranej będzie apetyczność. § 3. Uczestnik Konkursu. 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające konto publiczne w serwisie Instagram, zgodne z regulaminem w/w serwisu (tj. m.in. konto określone prawdziwym imieniem i nazwiskiem Uczestnika), które w chwili rozpoczęcia danego Konkursu ukończyły 18 lat oraz zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście – niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 3. Uczestnik przed wzięciem udziału w Konkursie zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. 4. Poprzez działanie zgodnie z Zadaniem konkursowym opisanym w pkt 7 Ogłoszenia, umieszczonym w ramach Profilu, w oparciu o które Organizator ogłasza rozpoczęcie Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane, w tym w zakresie zasad przetwarzania jego danych osobowych. 5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora i Zleceniodawcy, jak również członkowie najbliższych rodzin tychże członków (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). § 4. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie. 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: a) posiadanie przez Uczestnika konta w serwisie Instagram; b) zapoznanie się z Regulaminem; c) wykonanie Zadania konkursowego. 2. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania. 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia będzie skutkowało uznaniem, że nie doszło do skutecznego zgłoszenia Zadania konkursowego. 4. Zadanie Konkursowe stworzone przez Uczestnika powinno być efektem jego własnej twórczości, nie może naruszać praw osób trzecich w tym w szczególności praw autorskich. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do umieszczenia zdjęcia na swoim koncie w serwisie społecznościowym Instagram. 5. Każdy Uczestnik może zamieścić tylko jedno Zadanie Konkursowe. Jeżeli Uczestnik zgłosi więcej niż jedno Zadanie Konkursowe, ocenie podlegać będzie jedynie zgłoszenie pierwsze, zaś pozostałe nie będą w ogóle brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu. 6. Z Konkursu będą wykluczone odpowiedzi wysłane jako wiadomości prywatne. 7. Uczestnik może zaprosić do uczestnictwa w Konkursie swoich znajomych z serwisu Instagram. 8. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania Konkursu bez podania przyczyny. § 5. Rozstrzygnięcie Konkursu. 1. Organizator konkursu wyłoni zwycięzcę konkursu. 2. W ciągu jednego dnia roboczego od momentu zakończenia Konkursu Komisja wybierze zwycięskie Zgłoszenie konkursowe i opublikuje dane zwycięzcy w ramach Profilu. 3. Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej poprzez wiadomość prywatną, wysłaną na profil Uczestnika na portalu Instagram. 4. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, tj. podania do publicznej wiadomości jego imienia i nazwiska (pseudonimu) oraz treści Zadania Konkursowego. § 6. Nagroda i jej obiór. 1. Jeden zwycięzca wybrany przez Organizatora konkursu otrzyma w ramach nagrody robota planetarnego marki FIRST Austria. 2. Zwycięzca w celu odbioru Nagrody, w terminie do dnia 22.12.2020 r. do godziny 23:59, zobowiązany jest przesłać do Organizatora poprzez zwrotną wiadomość prywatną na profilu Instagram swoje dane osobowe, t.j. imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres na który ma zostać przesłana Nagroda. Niedozwolone jest podawanie numerów telefonów i adresów innych osób niż Uczestnik. 3. Niezachowanie terminu wskazanego w ust 2 powyżej, podanie nieprawidłowego adresu lub niedozwolonych danych, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość otrzymania Nagrody bądź spełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych, skutkują wygaśnięciem roszczenia o wydanie Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 4. W ciągu 21 dni roboczych od dnia przesłania danych, o których mowa w § 5 pkt 2 Zwycięzca otrzyma na podany przez niego adres zamieszkania, przesyłkę z Nagrodą. 5. Przyznana w ramach Konkursu Nagroda główna nie podlega zamianie na inną nagrodę rzeczową, usługi ani też równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie. 6. Nagroda nieodebrana przez Zwycięzcę pozostaje własnością Organizatora. § 7. Dane osobowe. 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 2. Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami prawa. 3. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z uczestnikami konkursu, wyboru zwycięzcy konkursu, a także ogłoszenia wyników konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 5. Przetwarzanie danych osobowych uczestników obejmować będzie następujący zakres danych: nazwę Profilu w serwisie Instagram, imię i nazwisko (pseudonim), adres e-mail, numer telefonu. 6. Dane użytkownika wraz z nazwą Profilu w serwisie Instagram będą wykorzystywane tylko do realizowania założeń Konkursu. § 8. Prawa autorskie. 1. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do przesłanej pracy konkursowej (zdjęcia oraz wpisu). 2. Uczestnik oświadcza, że jego prawa do pracy konkursowej mogą być przeniesione zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w trybie określonym Regulaminem, bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy. 3. Uczestnik zobowiązuje się, że jako autor nie będzie wykonywał w stosunku do pracy konkursowej swych autorskich praw osobistych. § 9 Uprawnienia Organizatora w zakresie przetwarzania danych osobowych. 1. Organizator ma prawo wykluczyć z konkursu osoby, które nie spełniają warunków, o których mowa w § 3 Regulaminu. 2. Organizator zastrzega sobie także prawo do wykluczenia z konkursu uczestników, którzy naruszają: a) Regulamin, b) przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym także przepisy chroniące prywatność osób trzecich lub ich prawa autorskie. § 10. Odpowiedzialność. 1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych i/lub zdjęć osób trzecich, ponosi wyłącznie Uczestnik. 2. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. § 11. Postanowienia końcowe. 1. Regulamin będzie dostępny w wersji elektronicznej na stronie www pod adresem: www.first-polska.com.pl, a także – w wersji pisemnej - w biurze organizatora konkursu mieszczącym się przy ul. Giełdowej 24, 52-438 Wrocław, 2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem serwisu internetowego Instagram. 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane firmowe

Adres korespondencyjny